Към съдържаниетоHack TUES X

Не се чете

Я

Б

Е

С

В

AquaSense

"AquaSense" е иновативна система за наблюдение на водната среда, разработена за измерване на pH нивата, идентифициране на нефтени замърсявания и локализиране на наддводни обекти.

Разработена с цел оптимизиране на контрола и защитата на водната екосистема, AquaSense интегрира сензори и софтуер в една платформа, предлагаща надеждни данни за поддържане на водната безопасност и биоразнообразие.

Този проект подпомага превенцията на замърсявания и активно информира обществото за състоянието на водните басейни.

Я

Ясен Цветков

Б

Борислав Миланов

Е

Емил Момчев

С

Симеон Симеонов

В

Валери Тодоров

Ментор

?

Борис Ненчовски

Технологии

C
C++
Java
Dart
Python
PHP
JavaScript
TypeScript
HTML
CSS
Sass
Tailwind
React
Bootstrap
Node.js
Flask
Bun
Spring Boot
ExpressJS
NextJS
Flutter
React Native
Unreal Engine
Vim
Git
Google Cloud
Vercel
MySQL
PostgreSQL
NoSQL
RabbitMQ
NumPy
TensorFlow
PyTorch
Docker
Arduino
ESP32/ESP8266
IoT
Raspberry Pi
Компютърни мрежи
3D Modeling
Web Development
Mobile Development
Embedded
Game Development